Sopimuksen osapuolet ja voimassaolo

Sopimuksen osapuolina ovat JME Tietopalvelut (jäljempänä Hublaze) ja palvelun tilaaja (asiakas). Sopimus astuu voimaan kun asiakas on tilannut ja maksanut palvelun, poislukien laskutusasiakkaat, jolloin sopimus astuu voimaan asiakkaan vahvistaessa tilauksen. Hublaze pidättää oikeuden olla hyväksymättä asiakasta laskutusasiakkaaksi sekä olla hyväksymättä tilaajaa palvelun käyttäjäksi.

Eri tuotteilla saattaa olla tuotekohtaisia sopimusehtoja ja palvelukuvauksia, jotka poikkeavat yleisissä sopimusehdoissa määritellyistä ehdoista ja jotka asiakas hyväksyy tilauksen tehdessään.

Sopimuksen kohde

Tämä sopimus käsittää verkkotunnusten rekisteröintipalvelun ja niihin liittyvät lisäpalvelut sekä hosting-palvelut ja niihin liittyvät lisäpalvelut sekä ohjelmistotuotteet.

Hublazen vastuu ja velvollisuudet

Hublaze rekisteröi verkkotunnukset asiakkaan nimiin, asiakkaan antamien tietojen perusteella. Hublaze antaa asiakkaalle käyttäjätunnuksen ja salasanan palvelun hallintajärjestelmään kotisivujen ja muiden palvelujen hallintaa varten.

Hublaze vastaa vain vahingoista, jotka johtuvat sen omasta tahallisesta tai törkeästä huolimattomasta toiminnasta. Hublazen palvelut voivat kokonaan tai osittain olla Hublazen tuottamia tai kolmannelta osapuolelta ostettuja palveluita.

Hublazen vastuu rajoittuu aina enintään summaan, joka vastaa asiakkaan palvelusta maksamaa ja palvelusta jäljellä olevaa aikaa vastaavaa summaa. Vahingonkorvausta on vaadittava yhden kuukauden kuluessa vahingonkorvausvaatimuksen perusteena olevan virheen havaitsemisesta tai siitä kun virhe olisi pitänyt havaita.

Hublaze korjaa sen oman tietoverkon viat mahdollisimman pian, normaalin työajan puitteissa. Hublaze ei vastaa kolmansien osapuolien tietoverkkojen tai palveluiden vioista tai virheistä.

Hublaze ei ole velvollinen antamaan teknistä tai käyttötukea palvelun käyttäjille. Hublaze voi tarvittaessa päivittää, muokata, korvata tai poistaa palvelimella olevia ohjelmia/ohjelmistoja.

Kuluttaja-asiakkaisiin sovelletaan lisäksi kuluttajasuojalainsäädännön pakottavia määräyksiä. Muihin vastuukysymyksiin sovelletaan Suomen lainsäädännön kulloinkin voimassaolevia määräyksiä.

Asiakkaan vastuu ja velvollisuudet

Asiakas on vastuussa käyttäjätunnustensa ja salasanojensa huolellisesta säilytyksestä. Luovuttaessaan käyttäjätunnuksensa tai salasanansa kolmannelle osapuolelle, asiakas vastaa kolmannen osapuolen teoista kuin omistaan.

Asiakas on vastuussa palvelumaksujen suorittamisesta ajallaan. Asiakas vastaa käyttämänsä materiaalin käyttö- ja tekijänoikeuksista ja näistä johtuvista korvauksista. Asiakas käyttää tilaamiaan palveluita ja tietoverkkoa omalla vastuullaan ja vastaa toiminnastaan. Asiakas vapauttaa Hublazen ja sen työntekijät ja yhteistyökumppanit kaikista mahdollisista seuraamuksista, joita asiakkaan toimet liittyen suoraan tai välillisesti tilattuihin palveluihin tai internet-tietoverkkoon saattavat aiheuttaa.

Asiakas on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja velvollinen ilmoittamaan niistä muuttuneista tiedoista, jotka koskevat tilattuja palveluita/tilaajaa. Asiakas vastaa väärien/muuttuneiden tietojen oikaisusta muodostuvista kuluista. Asiakas on velvollinen tutustumaan sopimusehtoihin, palvelukuvauksiin ja hinnastoon ennen tilauksen hyväksymistä.

Asiakas sitoutuu noudattamaan Suomen kulloinkin voimassa olevaa lakia ja hyviä tapoja. Hublazella on oikeus tilapäisesti tai pysyvästi sulkea tai peruuttaa palvelu, jos asiakkaan toiminta osoittautuu Suomen lakien, näiden sopimusehtojen tai hyvien tapojen vastaiseksi.

Asiakas voi pitää yhtäaikaisesti aktiivisena eli ottaa käyttöön max. 15 lisäosaa. Asiakas ei voi asentaa, eikä yritä asentaa palveluun lisäosia tai teemoja.

Laskutusjaksot

Hostingpalvelu on määräaikainen 1 kk tilausjaksossa ellei muuta mainita ja se maksetaan etukäteen. Domainrekisteröinnit ovat määräaikaisia 12 kk laskutusjaksoissa. Sopimukset uusiutuvat automaattisesti ja ne veloitetaan automaattisesti, mikäli Hublaze tai asiakas ei irtisano sitä ennen tilausjakson päättymistä.

Ilmainen kokeiluaika

Hostingpalveluissa on 7 päivän ilmainen kokeiluaika, eikä palvelua veloiteta mikäli asiakas peruu tilauksensa kokeiluaikana. Kokeiluaikaa ei ole domainrekisteröinneissä, eikä niistä veloitettua maksua palauteta, vaikka asiakas peruuttaisi hostingpalvelun tilauksen kokeiluaikana.

Sopimuksen siirtäminen

Hublaze voi siirtää tämän sopimuksen ja sen kohteet kolmannelle osapuolelle. Asiakas voi siirtää sopimuksen ja sen kohteet kolmannelle osapuolelle Hublazen antamalla kirjallisella luvalla ja hinnaston mukaisia kuluja vastaan.

Maksukortilla maksaminen

Otamme vastaan maksusuorituksia myös maksukorteilla. Maksukorttisuoritukset käsittelee Stripe. Meille ei tallennu mitään tietoja asiakkaan maksukortista, ainoastaan tieto maksun onnistumisesta tai epäonnistumisesta.

Erimielisyydet

Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet käsitellään Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus nostaa kanne sen paikkakunnan alioikeudessa, jossa hänellä on asuinpaikka. Tähän sopimukseen ja tästä sopimuksesta aiheutuviin riitoihin sovelletaan Suomen lakia.

Sopimusehdot päivitetty 1.7.2019